คลังเก็บผู้เขียน: admin admin

ธรรมะบนเขา ๓๓

ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๓๓ เต็มแผ่น *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตก zip file ก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๓๓

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๒๒ ต.ค. ๖๐ วันเวลากับการตัดภพตัดชาติ
02. ๒๓ ต.ค. ๖๐ ปัจจัย ๔ ทางใจ
03. ๒๖ ต.ค. ๖๐ เหตุการณ์สอนใจ
04. ๒๘ ต.ค. ๖๐ คุณค่าของพระรัตนตรัย
05. ๒๙ ต.ค. ๖๐ ความวิเศษของพระรัตนตรัย
06. ๔ พ.ย. ๖๐ สร้างทรัพย์ภายใน
07. ๕ พ.ย. ๖๐ ธรรมโอสถ
08. ๑๑ พ.ย. ๖๐ มงคลจากการฟังธรรม
09. ๑๒ พ.ย. ๖๐ หาปัจจัย ๔ ให้กับใจ
10. ๑๘ พ.ย. ๖๐ การกระทำที่เป็นมงคล
11. ๑๙ พ.ย. ๖๐ พระธรรมอันประเสริฐ
12. ๒๕ พ.ย. ๖๐ เลือกเดินทางธรรม
13. ๒๖ พ.ย. ๖๐ พลังขับเคลื่อนของใจ
14. ๒ ธ.ค. ๖๐ รางวัลของพระพุทธศาสนา
15. ๓ ธ.ค. ๖๐ ที่พึ่งเพื่อการหลุดพ้น
16. ๕ ธ.ค. ๖๐ ศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
17. ๙ ธ.ค. ๖๐ กฎแห่งกรรม
18. ๑๐ ธ.ค. ๖๐ ทางสู่การดับทุกข์

ธรรมะบนเขา ๓๒

ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๓๒ เต็มแผ่น *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตก zip file ก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๓๒

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๒ ก.ย. ๖๐ ปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้น
02. ๓ ก.ย. ๖๐ องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
03. ๙ ก.ย. ๖๐ ใจเป็นใหญ่
04. ๑๐ ก.ย. ๖๐ ยินดีในธรรมเพื่อรสแห่งธรรม
05. ๑๖ ก.ย. ๖๐ สร้างพลังให้จิต
06. ๑๗ ก.ย. ๖๐ ฝึกจิตให้อยู่กับความว่างเปล่า
07. ๒๓ ก.ย. ๖๐ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
08. ๒๔ ก.ย. ๖๐ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
09. ๓๐ ก.ย. ๖๐ สร้างที่พึ่งทางใจ
10. ๑ ต.ค. ๖๐ เพียรสร้างบุญบารมี
11. ๗ ต.ค. ๖๐ สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
12. ๘ ต.ค. ๖๐ รีบปฏิบัติเพื่อนิพพาน
13. ๑๓ ต.ค. ๖๐ ตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยการบูชา
14. ๑๔ ต.ค. ๖๐ สมบัติอันล้ำค่าในพระพุทธศาสนา
15. ๑๕ ต.ค. ๖๐ ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
16. ๒๑ ต.ค. ๖๐ หมั่นเข้าหาพระธรรมคำสอน

ธรรมะบนเขา ๓๑

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๓๑ เต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตก zip file ก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๓๑

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๙ ก.ค. ๖๐ วิถีทางเดินของชาวพุทธ
02. ๑๐ ก.ค. ๖๐ วันกำไรบุญ
03. ๑๕ ก.ค. ๖๐ แสงสว่างแห่งธรรม
04. ๑๖ ก.ค. ๖๐ จิตใจคืออะไร
05. ๒๒ ก.ค. ๖๐ พระรัตนตรัย
06. ๒๓ ก.ค. ๖๐ ยังประโยชน์ตนและผู้อื่นด้วยความไม่ประมาท
07. ๒๘ ก.ค. ๖๐ หัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้า
08. ๒๙ ก.ค. ๖๐ เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา
09. ๓๐ ก.ค. ๖๐ กฎแห่งกรรม
10. ๕ ส.ค. ๖๐ การมาเกิด
11. ๖ ส.ค. ๖๐ การทำความเพียร
12. ๑๒ ส.ค. ๖๐ รำลึกถึงพระคุณบิดามารดา
13. ๑๓ ส.ค. ๖๐ การพัฒนาชีวิต
14. ๑๔ ส.ค. ๖๐ ความสำคัญของการนั่งสมาธิ
15. ๑๙ ส.ค. ๖๐ อานิสงส์ของการฟังธรรม
16. ๒๐ ส.ค. ๖๐ ที่พึ่งทางใจ 
17. ๒๖ ส.ค. ๖๐ สิ่งที่เกิดขึ้นยาก
18. ๒๗ ส.ค. ๖๐ ความเห็นที่ถูกต้อง 

ธรรมะบนเขา ๓๐

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๓๐ เต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตก zip file ก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๓๐

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๑๐ พ.ค. ๖๐ ทางแห่งการพ้นทุกข์
02. ๑๒ พ.ค. ๖๐ ปลูกพืชของจิตใจ
03. ๑๓ พ.ค. ๖๐ ธรรมที่ควรพากเพียร
04. ๑๔ พ,ค. ๖๐ (ธรรมะบนเขา)
05. ๒๐ พ.ค. ๖๐ ภพชาติของมนุษย์
06. ๒๑ พ.ค. ๖๐ หลักการบำเพ็ญสู่การหลุดพ้น
07. ๒๗ พ.ค. ๖๐ ศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัตถุ
08. ๒๘ พ.ค. ๖๐ เชื่อมั่นในธรรม
09. ๓ มิ.ย. ๖๐ การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้า
10. ๔ มิ.ย. ๖๐ ไม่ประมาทในชีวิต
11. ๑๐ มิ.ย. ๖๐ ที่พึ่งสู่การหลุดพ้น
12. ๑๑ มิ.ย. ๖๐ ทรัพย์ภายใน
13. ๑๗ มิ.ย. ๖๐ สิ่งมหัศจรรย์
14. ๑๘ มิ.ย. ๖๐ ฟังธรรมให้เกิดประโยชน์
15. ๒๔ มิ.ย. ๖๐ การเจริญปัญญา
16. ๒๕ มิ.ย. ๖๐ ความสุขกาย ความสุขใจ
17. ๑ ก.ค. ๖๐ ป้ายบอกทาง
18. ๒ ก.ค. ๖๐ ยินดีในธรรม
19. ๘ ก.ค. ๖๐ วันเกิดพระพุทธศาสนา

ธรรมะบนเขา ๒๙

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๒๙ เต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตกzip fileก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๒๙

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๒๖ มี.ค. ๖๐ กรรมฐาน ๔๐
02. ๑ เม.ย. ๖๐ สิ่งหายาก ๔ ประการ
03. ๒ เม.ย. ๖๐ ความสุข ๒ แบบ
04. ๖ เม.ย. ๖๐ เชื่อคนตาดี
05. ๘ เม.ย. ๖๐ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
06. ๙ เม.ย. ๖๐ พระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหน
07. ๑๓ เม.ย. ๖๐ บูชาผู้มีพระคุณ
08. ๑๔ เม.ย. ๖๐ การสร้างบุญบารมี
09. ๑๕ เม.ย. ๖๐ สถาบันพระพุทธศาสนา
10. ๑๖ เม.ย. ๖๐ ศรัทธาในพระธรรม
11. ๑๗ เม.ย. ๖๐ บุญจากการฟังธรรม
12. ๒๒ เม.ย. ๖๐ มรรค ๘ ทางแห่งการหลุดพ้น
13. ๒๓ เม.ย. ๖๐ อุปสรรคในการภาวนา
14. ๒๙ เม.ย. ๖๐ เหตุของการเกิดภพชาติ
15. ๓๐ เม.ย. ๖๐ ธรรมที่ทรงตรัสรู้
16. ๑ พ.ค. ๖๐ สร้างพลังธรรม
17. ๖ พ.ค. ๖๐ สิ่งต่างๆ เป็นอนัตตา
18. ๗ พ.ค. ๖๐ ที่มาและคุณค่าของพระพุทธศาสนา

ธรรมะบนเขา ๒๘

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๒๘ เต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตกzip fileก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๒๘

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๒๘ ม.ค. ๖๐ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร
02. ๒๙ ม.ค. ๖๐ ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง
03. ๔ ก.พ. ๖๐ โลกธาตุ โลกทิพย์
04. ๕ ก.พ. ๖๐ วันพระในยุคปัจจุบัน
05. ๑๑ ก.พ. ๖๐ หลักสูตรของพระพุทธศาสนา
06. ๑๒ ก.พ. ๖๐ วิธีฟังธรรมเพื่อให้เกิดมงคล
07. ๑๓ ก.พ. ๖๐ ปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่แท้จริง
08. ๑๘ ก.พ. ๖๐ ธรรมโอสถ
09. ๑๙ ก.พ. ๖๐ คำตอบของชีวิตว่าเกิดมาทำไม
10. ๒๕ ก.พ. ๖๐ เข้าหาบัณฑิต
11. ๒๖ ก.พ. ๖๐ กิจในอริยสัจเริ่มด้วยการเจริญมรรค
12. ๔ มี.ค. ๖๐ ความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษา
13. ๕ มี.ค. ๖๐ พระปัจฉิมโอวาท
14. ๑๑ มี.ค. ๖๐ การพัฒนาจิตใจแบบยั่งยืน
15. ๑๒ มี.ค. ๖๐ สละความสุขทางร่างกายมาหาความสุขทางจิตใจ
16. ๑๘ มี.ค. ๖๐ ทางสู่การหลุดพ้น
17. ๑๙ มี.ค. ๖๐ ที่พึ่ง
18. ๒๕ มี.ค. ๖๐ จุดหมายปลายทาง

ธรรมะบนเขา ๒๖

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๒๖ แบบเต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตกzip fileก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๒๖

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

1. ๒ ต.ค. ๕๙ สุขที่เหนือถูกรางวัลที่ ๑
2. ๘ ต.ค. ๕๙ ความเพียรพยายาม
3. ๙ ต.ค. ๕๙ ประโยชน์จากการฟังธรรม
4. ๑๕ ต.ค. ๕๙ ปล่อยวางสังขาร
5. ๑๖ ต.ค. ๕๙ ความจริงของร่างกายและจิตใจ
6. ๒๒ ต.ค. ๕๙ อย่าประมาทนอนใจ
7. ๒๓ ต.ค. ๕๙ ยารักษาโรคใจ
8. ๒๔ ต.ค. ๕๙ สร้างตนให้เป็นที่พึ่งของตน
9. ๒๙ ต.ค. ๕๙ เดินตามมรรคเพื่อขึ้นรางวัล
10. ๕ พ.ย. ๕๙ ความสุข ๒ แบบ
11. ธรรมะบนเขา ๖ พ.ย. ๕๙
12. ๑๒ พ.ย. ๕๙ รสของธรรมจากความยินดีในธรรม
13. ๑๓ พ.ย. ๕๙ ความจริงในใจ ๔ ประการ
14. ๑๙ พ.ย. ๕๙ นั่งสมาธิ
15. ๒๐ พ.ย. ๕๙ หน้าที่ที่ชาวพุทธควรทำ
16. ๒๖ พ.ย. ๕๙ อิทธิบาท ๔
17. ๒๗ พ.ย. ๕๙ กายวิเวก
18. ๓ ธ.ค. ๕๙ สิ่งที่ควรรักษาคือใจ
19. ๔ ธ.ค. ๕๙ อุปสรรคของการปฏิบัติธรรม

ธรรมะบนเขา ๒๗

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๒๗ แบบเต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตกzip fileก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๒๗

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๕ ธ.ค. ๕๙ ความแตกต่างของจิตใจ
02. ๑๐ ธ.ค. ๕๙ ปฏิบัติธรรมเพื่อรสแห่งธรรม
03. ๑๑ ธ.ค. ๕๙ เลือกเดินทางธรรม
04. ๑๒ ธ.ค. ๕๙ บารมีนำทางสู่ฝั่งพระนิพพาน
05. ๑๗ ธ.ค. ๕๙ คุกตารางแห่งสังสารวัฏ
06. ๑๘ ธ.ค. ๕๙ เร่งหาความสุขทางใจ
07. ๒๔ ธ.ค. ๕๙ ศรัทธาที่ยังประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ
08. ๒๕ ธ.ค. ๕๙ พระธรรมรัตนะ
09. ๓๑ ธ.ค. ๕๙ คำถามที่คอยเตือนใจ
10. ๑ ม.ค. ๖๐ สัจอธิษฐานในวันขึ้นปีใหม่
11. ๒ ม.ค. ๖๐ บุญ
12. ๓ ม.ค. ๖๐ ความเจริญของจิตใจ
13. ๗ ม.ค. ๖๐ กรรมเป็นผู้ให้กำเนิด
14. ๘ ม.ค. ๖๐ วิธีสร้างความสงบของใจ
15. ๑๔ ม.ค. ๖๐ เรียนรู้ความจริงของชีวิต
16. ๑๕ ม.ค. ๖๐ หมั่นพิจารณาสอนใจ
17. ๒๑ ม.ค. ๖๐ ความสุขที่ถาวร
18. ๒๒ ม.ค. ๖๐ ฟังธรรมเพื่อเติมพลังใจ

ธรรมะบนเขา ๒๕

>> ดาวน์โหลด ธรรมะบนเขา ๒๕ แบบเต็มแผ่น << *

ไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะเป็นไฟล์ที่ถูกzip เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตกzip fileก่อน จึงจะสามารถฟังได้

ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา ชุดธรรมะบนเขา ๒๕

วิธีดาวน์โหลด : คลิ๊กขวาแล้วเลือก Save target as…  , Save link as… หรือ บันทึกลิ้งก์เป็น…

01. ๑๒ ส.ค. ๕๙ วิธีทดแทนบุญคุณ
02. ๑๓ ส.ค. ๕๙ ทำความรู้จักที่พึ่งทางใจ
03. ๑๔ ส.ค. ๕๙ ต้องปฏิบัติเท่านั้น
04. ๒๐ ส.ค. ๕๙ ขั้นตอนการปฏิบัติที่จะได้มรรคผล
05. ๒๑ ส.ค. ๕๙ มงคลสูงสุดของชีวิต
06. ๒๗ ส.ค. ๕๙ กฎแห่งกรรม
07. ๒๘ ส.ค. ๕๙ สถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนา
08. ๓ ก.ย. ๕๙ การดูแลรักษาใจให้เป็นสุข
09. ๔ ก.ย. ๕๙ ธรรมที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง
10. ๑๐ ก.ย. ๕๙ หน้าที่
11. ๑๑ ก.ย. ๕๙ คำสอนที่ดับทุกข์ทางใจ
12. ๑๗ ก.ย. ๕๙ เรียนรู้เรื่องความทุกข์
13. ๑๘ ก.ย. ๕๙ องค์แทนพระศาสดา
14. ๒๔ ก.ย. ๕๙ คำตอบว่าเกิดมาทำไม
15. ๒๕ ก.ย. ๕๙ ที่พึ่งภายในใจ
16. ๑ ต.ค. ๕๙ กินเจให้เป็นบุญ

ความโกรธเกิดจากความอยากของเรา

ถาม : ทำอย่างไรเราถึงจะไม่โกรธ ไม่อิจฉา รู้จักปล่อยวางคะ

พระอาจารย์ : ความโกรธก็เกิดจากความอยากของเรา พอเราอยากได้อะไรแล้ว เราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธ งั้นเราต้องลดละความอยากต่างๆ ให้มันน้อยลง “ให้ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรก็พอใจ” ใครทำอะไรให้กับเรา อย่างไรก็พอใจ เขาจะด่าเราก็พอใจ เขาจะชมก็พอใจ ถ้าเรามีใจที่สันโดษยินดีตามมีตามเกิดเราก็จะไม่โกรธใคร

ส่วนอิจฉา ก็ต้องใช้เหตุผลว่าคนเรามีบุญวาสนาได้ทำความดีความชั่วมามากน้อยต่างกัน มีความรู้ความสามารถ ความฉลาดไม่มากน้อยต่างกัน แข่งรถแข่งเรือพอเเข่งกันได้ แต่แข่งวาสนาบารมีนี้แข่งกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นใครเขามีวาสนาบารมีมากกว่าเรา เขาเก่งกว่าเราดีกว่าเราเจริญกว่าเรา เราก็ควรที่จะแสดงมุทิตาจิต คือชื่นชมยินดีว่าเขาอุตส่าสร้างบารมีมาต่างๆ ตอนนี้บารมีที่เขาสร้างมาได้ส่งผลให้เขาได้รับผลของเขาแล้ว ถ้าเราอยากจะได้เป็นเหมือนเขา เราก็ต้องพยายามสร้างบารมีแบบเขา แล้วต่อไปในอนาคต เราก็จะได้เป็นเหมือนเขาได้ ให้คิดแบบนี้ดีกว่าที่ไปอิจฉาเขา เพราะอิจฉายังไงเราก็ไม่ได้อยู่ดี เพราะการที่จะได้ดิบได้ดี ได้ความสุขความเจริญนั้นมันเกิดจากการสะสมบุญบารมีต่างๆ.

ธรรมะบนเขา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

“นักปฏิบัติ ๔ ประเภท”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต