ศรัทธาที่ปลุกความเพียร

ถาม : ควรปลุกศรัทธาแบบไหน ให้เพียรได้สม่ำเสมอ

พระอาจารย์ : ศรัทธาก็ควรจะมีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นี้เอง เพราะนี่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางใจของเรา ขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ให้มีความศรัทธาในวิถีชีวิตการดำเนินของพระพุทธเจ้า เช่น ทรงสละราชสมบัติออกบวชปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าในเขาจนบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีศรัทธาในพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ดำเนินตามวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้า สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็ออกบวชอยู่ตามป่าตามเขาจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมา

หลังจากนั้นก็สละอุทิศชีวิตของตนที่เหลืออยู่ให้กับการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอน เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังไม่ได้หลุดพ้นให้ได้หลุดพ้นต่อไป นี่คือศรัทธาที่เราควรจะตั้งมั่นอยู่ ถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้วเราก็จะมีที่ยึดของจิตใจ จิตใจของเราจะไม่หลงไหลไปกับกระแสของความเห่อต่างๆอย่างที่เป็นอยู่ในโลกนี้ เวลาที่มีใครมาเห่อว่าคนนั้นดีอย่างนั้น คนนี้ดีอย่างนี้ ก็จะไหลกันไป แล้วพอไปถึงก็ไปเจอว่ามันไม่ได้ เป็นที่พึ่งที่แท้จริง ก็ต้องมาเสียอกเสียใจกันทีหลัง

แต่ถ้ามีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้วรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวัง เพราะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่สุด เวลาก็ได้พิสูจน์มาแล้วถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีว่าผู้ใดที่มีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ผู้นั้นจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอน

ธรรมะบนเขา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

“ยาของพระพุทธศาสนา”

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต